REPERTUAR

  1.  2.  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA
  FESTIWALU
  Wypełniając się z obowiązku informacyjnego wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwane dalej „RODO 2016/679”, informuję, że:
  TOŻSAMOŚĆ
  ADMNISTRATORA
  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Pan Marian Gospodarek zarządzający Bytowskim Centrum Kultury mieszczącym się w Bytowie, ul. Wojska Polskiego 12.
  KONTAKT Z
  ADMINISTRATOREM
  Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: dyrektor@bck-bytow.pl Administrator jest także dostępny pod wskazanym wyżej adresem siedziby w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.
  KONTAKT Z
  INSPEKTOREM
  OCHRONY DANYCH
  Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez adres e-mail: iod@bodo24.pl
  CEL I PODSTAWA
  PRAWNA
  Dane osobowe wymagane do podania w karcie zgłoszenia będą przetwarzane w celu zgłoszenia, wzięcia udziału w festiwalu oraz poinformowania o zakwalifikowaniu się do festiwalu Bytow Musical Festival na podstawie udzielonej zgody.
  WARUNEK
  PODANIA DANYCH I
  KONSEKWENCJE
  NIEPODANIA
  Podanie danych osobowych wymaganych do wzięcia udziału w festiwalu jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości uczestnictwa w festiwalu Bytow Musical Festival.
  KATEGORIE
  ODBIORCÓW
  Dane będą ujawniane uprawnionym odbiorcom.
  OKRES
  PRZECHOWYWANIA
  DANYCH
  OSOBOWYCH
  Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
  PRAWO DOSTĘPU
  DO DANYCH
  OSOBOWYCH
  Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz następujących informacji:
  a) cele przetwarzania;
  b) kategorie odnośnych danych osobowych;
  c) kategorię odbiorców;
  d) planowany okres przechowywania danych osobowych
  e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą,
  f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  PRAWO DO
  SPROSTOWANIA
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  PRAWO DO
  USUNIĘCIA
  DANYCH
  OSOBOWYCH
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących
  okoliczności:
  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
  prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego,
  któremu podlega administrator.
  PRAWO DO
  OGRANICZENIA
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale
  są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  PRAWO DO
  COFNIĘCIA ZGODY
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  PRAWO WNIESIENIA
  SKARGI DO UODO
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli uważa że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczący się w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl .